Porovnat nemovitost

Porovnat
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

Novinky

Pojištění nemovitosti a domácnosti

Pojištění nemovitosti

Zatímco pojištění domácnosti se vztahuje na vnitřní vybavení domácnosti, pojištění nemovitosti kryje škody způsobené na nemovitosti jako takové. Pojistit můžete rodinný nebo bytový dům, nebytovou jednotku, garáž, chatu i chalupu. Pojištění nemovitosti kryje škody způsobené živelnými pohromami, požárem i vandalismem. Cena pojištění nemovitosti se odvíjí od rozsahu pojistného krytí a výše pojistného plnění. S výběrem pojistky pomůže kalkulačka pojištění nemovitosti. Pokud budete mít nejasnosti, obraťte se na odborníky z poradny pojištění nemovitosti.

Na jaká rizika lze nemovitost pojistit?

Výčet rizik, na která se pojištění vztahuje, je stanoven pojistnou smlouvou.

Pojištění nemovitosti se může týkat škod způsobených:

 • požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením letounu
 • vodou z vodovodního zařízení
 • vichřicí nebo krupobitím
 • vystoupnutím vody z odpadního potrubí
 • krádeží vloupáním
 • loupeží
 • povodní nebo záplavou
 • náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
 • nárazem vozidla nebo jeho nákladu
 • zemětřesením

 

Pojištění domácnosti 

Pojištění domácnosti vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ, kdy by došlo ke zničení nebo poškození vybavení vaší domácnosti. Jednoduše se dá říci, že si pojistíte to, co by se dalo z bytu/domu vysypat.

Pojistit si můžete celek jako soubor vybavení domácnosti nebo si můžete připojistit i jednotlivě specifikované věci. Například jízdní kola, obrazy, šperky, ale je možné si připojistit i peníze či domácí zvířectvo.

Pokud si pojistíte jízdní kolo jako jednotlivou věc, bude se jeho pojistka vztahovat i mimo domácnost, ale na místa tomu určená – např. stojan na kola před obchodem, společná kolárna…

Každá pojišťovna má svá specifika, ale když budu přistupovat k informacím obecně, tak existuje základní pojištění domácnosti a k tomu volitelné.

 

pojisteni_shutterstock_284443400

 

V základu je vaše vybavení domácnosti pojištěno na živelné pohromy, jako je:

vichřice, krupobití, úder blesku, zemětřesení, tíha sněhu a námrazy, dále požár, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, vodovodní škody, zkrat a přepětí, sklo a asistenční služby.

Možnost volitelných doplňkových pojištění:

– pojištění povodní a záplav, zde mají pojišťovny celé území označeno podle záplavových oblastí a od toho se odvíjí výše pojištění

– pojištění zkratu a přepětí, v případě, že domácnost má nadstandardní elektroniku, je možné vyšší než dává základní pojištění

– pojištění odcizení a vandalismu, ve větších městech není o čem diskutovat, zlodějů a vandalů je u nás stále dost

– pojištění odpovědnosti na újmu, toto je připojištění pojistníka pro případ, že by způsobil škodu on někomu jinému

Součástí pojištění domácnosti jsou i asistenční služby zdarma nonstop 24 hodin denně – odemknou zabouchnuté dveře nebo odstraní havarijní stav.

Konkrétní ustanovení pojistných podmínek a limity plnění jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách každé pojišťovny včetně všech výluk a výjimek. Rozhodně je důležité tyto dokumenty projít.

Plnění pojistných události je v nových cenách, kromě výjimek, kde se plní v časových cenách a to například u oblečení a obuvi starší 1 rok, u elektroniky, sportovních potřeb a strojů starších 3 let.

Důležitou volbou je i místo pojištění, na základě kterého se plní. Samozřejmostí je přesná adresa domácnosti včetně čísla popisného nebo parcelního, ale i konkrétní příslušenství v domácnosti jako je sklep, komora, garáž nebo i garáž na jiné adrese.

Co se týká plateb, za pojištění se platí pojistné, které je běžně sjednáváno za pojistné období 1 roku.

Výše pojistného

Závisí na zvoleném rozsahu pojištění a vybrané spoluúčasti a jeho výše musí být uvedena v pojistné smlouvě. Žádné jiné poplatky nejsou účtovány. Volitelná je frekvence placení, kvartálně, půlročně nebo ročně.

Pozor na první platbu!!!

A to se týká všech pojištění – první platba by měla být zaplacena před počátkem pojištění. Pokud si sjednáte pojištění od (například) 1. 9. 2016, tak do toho data musí být uhrazeno, aby bylo platné. V případě pozdržení platby, jste pojištění až od data zaplacení.

Smlouva o pojištění domácnosti se uzavírá na dobu neurčitou. Pojistná smlouva může zaniknout různými způsoby:

– uplynutím lhůty k zaplacení dlužného pojistného – zde klient obdrží upomínku

– výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření

– výpovědí do 3 měsíců ode dne škodné události

– výpovědí ke konci pojistného období doručenou nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období

– výpovědí z jiného důvodu stanoveného občanským zákoníkem

– písemnou dohodou smluvních stran

– odstoupením od smlouvy

– zánikem pojistného zájmu

– odmítnutím pojistného plnění

DECO haus s.r.o. Dřevostavby a ekonomické zděné domy na klíč.
Kontaktujte nás pro nezávaznou poptávku, konzultaci či pro sjednání schůzky.
Odeslat