Porovnat nemovitost

Porovnat
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

Novinky

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace, znáte tento pojem? Víte, jaké jsou druhy projektové dokumentace?

Každá stavba nebo rekonstrukce je realizována na základě projektové dokumentace někdy též nazvaná jako stavební dokumentace. U starších domů, kde provádíme rekonstrukci, musíme nejprve provést geodetické zaměření stávajícího stavu neboli pasportizaci budovy. Na základě těchto podkladů lze vypracovat projektovou dokumentaci nejdříve ve stupni studie a poté dokumentaci ke stavebnímu povolení. V každé této dokumentaci je zanesen stávající stav a změny, které budou provedeny během výstavby.
U novostaveb je situaci jednodušší neboť není co zaměřit. Vycházíme zde především z první fáze projektové dokumentace a to je studie / analýza. Studie obsahuje zjednodušeně koncept nové stavby nebo dispozice.
Každá projektová dokumentace pro stavební povolení musí být v souladu se vyjádřením stavebního úřadu a jiných správních orgánů, případně sousedů.
Proto je důležité, aby již samotný návrh zahrnoval veškeré tyto připomínky a byl v souladu se stavebními normami a vyhláškami. Aby bylo vše v souladu, musíme znát normy, vyhlášky a případné požadavky správních orgánů. Zajistíte si je prvotní konzultací na stavebním úřadě.

pr1

Zpracování projektové dokumentace je vždy tzv. vybranou činností ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona a smějí ji zpracovávat jen a pouze autorizované osoby. Způsobilost autorizovaných osob ověřují a jejich registry vedou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů.

Zjednodušený proces tvorby projektové dokumentace

 • Zjištění informací o pozemku na stavebním úřadě případně od stavebníků
 • Návštěva staveniště – fotodokumentace
 • U rekonstrukcí – zaměření, fotodokumentace
 • Prvotní návrh – studie stavby
 • Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • Odevzdání projektové dokumentace stavebnímu úřadu.
 • Zapracování jejich připomínek a zajištění požadovaných stanovisek dotčených orgánů (např. lesy, povodí, ochránců přírody, police, hasičů apod..)
 • Schválení dokumentace a vydání stavebního povolení.
 • Realizace stavby na základě této dokumentace nebo vypracování detailnější dokumentace pro provedení staveb.
 • Kolaudace
 • Užívání stavby

Výsledkem projekční činnosti je projektová dokumentace stavby, která obsahuje

Projektová dokumentace

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Technická zpráva – jednotlivých částí (stavební část, topení, plyn, zti, kanalizace, voda, elektro..)
 • Výkresová část stavební části (situace, pohledy, řezy, půdorysy, detaily)
 • Projekt topení, projekt kanalizace, projekt plynu, projekt přípojek, projekt vody, projekt kanalizace
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

 

Stupně projektové dokumentace 

Studie stavby 

Je ideovým návrhem stavby v přípravné fázi. Jejím cílem je vyjádřit koncepční, tvarové, materiálové, dispoziční, provozní, technické a technologické řešení stavby. V případě katalogových projektů se zjednodušeně jedná o nákresy, které klientovi slouží k tomu, aby si vybral konkrétní projekt pro svou realizaci.

Dokumentace pro územní řízení

Je nutná v případě, že na pozemku, kde se stavebník rozhodne realizovat stavbu, není územním plánem schváleno využití pozemku pro stavební účely. V tomto případě předchází územní řízení stavebnímu povolení. Je možné v některých případech také sloučit územní řízení se stavebním povolením. Informace o konkrétní lokalitě získáte na příslušném stavebním úřadě.  Dokumentace pro územní řízení například řeší vztahy vzhledem k životnímu prostředí, zemědělskému půdnímu fondu, ochraně kulturního bohatství, požárním předpisům, dopravním a provozním podmínkám.

Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavbyProjektová dokumentace

Dokumentace pro stavební povolení je dokumentace obsahující projekt dokládající podrobné tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby a to v souladu s požadavky klienta a v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů, především splnění obecných technických požadavků a speciálních právních předpisů, popřípadě norem stanovujících podrobné technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, hygienické, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení; projekt se předkládá spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení.

Dokumentace pro provedení stavby

Jedná se o propracovanou dokumentaci na základě výsledků z předchozích fází za účasti všech nezbytných profesí a jejich koordinace. Slouží k detailnímu určení jednotlivých materiálů, rozkreslení specifických detailů stavby, určení zařizovacích předmětů (např. v koupelnách, WC), tak aby při realizaci stavby bylo zcela zřejmé, jak, která část stavby bude vypadat a jak bude provedena. Tato dokumentace slouží jako podklad pro stavební dozor, který na základě jí, má možnost detailně kontrolovat kvalitu a správnost provedení stavebních prací. Také je podkladem pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele stavby.

Dokumentace pro zadání stavby dodavateli 

Tato dokumentace je vypracovaná na základě dokumentace pro provedení stavby. Je upravena do rozpočtové struktury a slouží pro účely posouzení nabídek dodavatelů při zadávání v rámci výběrového řízení dodavatele. Díky této dokumentaci je stavebník schopen porovnat nabídky jednotlivých dodavatelů, protože parametry zadání jsou jasně dané a přesně specifikované. V případě následné realizace nevzniká dodavateli stavby, díky propracovanosti této dokumentace, tak velký prostor pro navýšení ceny tolik oblíbenými víceprácemi. Ve fázi realizace stavby ocení stavebník detailně propracovanou dokumentaci nejvíce, protože investice do jejího zadání se mu několikanásobně vrátí. Byl jsem mnohokrát svědkem opačné situace, kdy nedostatečná projektová dokumentace (pro stavební povolení/ohlášení stavby) byla důvodem navýšení stavebního rozpočtu v řádu stovek tisíc, poněvadž tato základní projektová dokumentace, kde nejsou specifikované žádné stavební detaily, takovou možnost navýšení stavební firmě, která stavbu realizovala, umožňovala.

Dokumentace skutečného provedení stavby 

Tato dokumentace je předkládána ke kolaudaci stavby a obsahuje změny, které byly provedeny v průběhu stavby oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení stavby. Jedná se o zakreslení stavu, ve kterém je dům uveden do provozu.

DECO haus s.r.o. Dřevostavby a ekonomické zděné domy na klíč.
Kontaktujte nás pro nezávaznou poptávku, konzultaci či pro sjednání schůzky.
Odeslat